Tanja

 

Tanja to nazwa książki napisanej przez rabina Szneura Zalmana z Ładów (1745-1812), założyciela dynastii Chabad Lubawicz.

 

Szneur Zalman z Ładów

Rabbi Szneur Zalman nazwał swoje dzieło Likkutei Amarim ale ksiązka jest bardziej znana pod nazwą pierwszego słowa jej pierwszego rozdziału - tanja (dosł. nauczyliśmy się). Napisanie Tanji zajęło rabinowi Szneurowi Zalmanowi dwadzieścia lat życia. Dzieło to, wydrukowane w 1796 roku natychmiast zyskało aprobatę przywódców młodego ruchu chasydzkiego. Po przeczytaniu Tanji słynny rebbe Lewi Icchak z Berdyczowa oświadczył: ”Reb Szneur Zalman zrobil rzecz niemożliwą – zawarł tak wielkiego Boga w tak niewielkiej książce”. Tanja jest zbiorem żydowskich idei mistycznych i prezentuje systematyczny wykład na temat moralnego i duchowego rozwoju człowieka oraz pojęcia boskiej wszechobecności. Odsłonienie ukrytych dotąd tajemnic Tory sprawiło ze Tanja stała się dziełem podejrzanym w oczach misnagdow – przeciwników chasydyzmu, którzy zadenuncjowali Szneura Zalmana władzom carskiej Rosji. W roku 1798 rabin Szneur Zalman został aresztowany pod zarzutem opublikowania książki pełnej antypaństwowych idei i poddany serii długotrwałych przesłuchań w petersburskim wiezieniu. Być może oskarżenie Tanji o uwalnianie umysłów ludzi spod kontroli rządu nie jest zupełnie bezpodstawne. Tanja jest niesamowicie przekonywująca książką o dobrze zorganizowanej strukturze i osiąga to co miała w zamierzeniu osiągać – motywuje i inspiruje swoich czytelników do praktykowania chasydzkiego stylu życia. Książka ta wywarła wielki wpływ nawet tam gdzie była oficjalnie zwalczana. Do dzisiaj wydano Tanje w ponad 4,000 edycji na całym świecie – od Adelajdy w Australii do Harari w Zimbabwe. Żydzi w krajach nawet tak egzotycznych jak Chiny czy Kuba studiują jej lokalne wydania. Dzieło Szneura Zalmana przetłumaczono na 9 języków min. rosyjski, francuski, hiszpański i arabski. W przedmowie do angielskiego wydania Tanji Lubawiczer Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, podsumował główne tezy autora w następujący sposób: „Chasydyzm w ogóle, a chasydyzm Chabad w szczególności, jest stylem życia i poglądem na świat według którego centralnym zadaniem Żyda jest bycie ogniwem łączącym Stwórcę i stworzenie. Żyd jest stworzeniem „z nieba” i „z ziemi”, posiadającym niebiańską duszę, która jest prawdziwie częścią Boskości, przybraną w ziemskie naczynie składające się z ciała i duszy zwierzęcej. Jego zadaniem jest uzmysłowienie sobie jedności swojej natury i natury świata w którym żyje z absolutną jednością Boga.” 

Dzisiaj dziesiątki tysięcy ludzi studiuje określony fragment Tanji codziennie, przerabiając w ten sposób całą książkę w ciągu roku. Coroczny cykl kończy się 19 dnia hebrajskiego miesiąca Kislew – w rocznice uwolnienia rabina Szneura Zalmana z carskiego wiezienia.

Masz pytanie bądź sugestię?

Skontaktuj się z nami pisząc e-mail na adres:

boruch56@toya.net.pl

 

 

Swoimi uwagami możesz się także podzielić dodając wpis do naszej księgi gości.